אזכרה – 11 שנים לזכרו

//אזכרה – 11 שנים לזכרו
אזכרה – 11 שנים לזכרו 2020-08-11T10:24:15+00:00

11 שנים לזכרו של אוריאל ליברנט ז"ל

שיעור מפי נאור דיין, גיסו של אוריאל

על חומש ויומו של האהבה

כאשר אנחנו מביטים במבט 'על' על 4 החומשים מאוד בולט לנו עניינם וחידושם. ספר בראשית- כשמו כן הוא, הוא עוסק בראשית האנושות ובתחילת היווצרותו של עם ישראל דרך סיפורם של האבות הקדושים. ספר שמות, עניינו כפי שלימדונו הרמב"ן הוא ספר הגלות והגאולה; גאולת ישראל ממצרים וגאולת מוסריות העולם במתן תורה. ספר ויקרא, כפי שלימודו אותנו חז"ל עניינו 'תורת כהנים'; הוא עוסק בענייני טהרה וקורבנות השייכות בעיקר (אבל לא רק..) לכהנים. ספר במדבר עוסק בעיקרו באירועים השונים אשר התרחשו לעם ישראל בעת נדודיהם במדבר, ועוד דברים שנלוו אליהם. לעומת ארבעה אלו, כאשר אנו מביטים על חומש דברים, שאנו נמצאים באמצע קריאתו. על נאומו של משה רבנו לפני מותו אשר חולש על פני רוב הספר, לא ברור עד הסוף מה עניינו של ספר זה. ספר דברים הינו 'עוף מוזר' ביחס לשאר חומשי התורה. מה תוכנו של ספר זה? בחלקו משה עושה סקירה היסטורית מעמיקה באירועים מסוימים שכבר למדנו עליהם בספרים קודמים. בחלק אחר אנו מוצאים דברי תוכחה ומוסר שמשה מוסר לעם כהכנה רוחנית שלו לכניסה לארץ. ובחלק נוסף אנו מוצאים לימוד של משה רבנו את העם מצוות שונות שאת חלקם שמענו בחומשים האחרים וחלקם לא. לאור דברים אלו, לעניות דעתי, עולה השאלה הבאה: מה עניינו של חומש זה אם בחלק משמעותי בו יש חזרה על דברים שנאמרו לפני כן? בפשטות ניתן לומר שנקודת החידוש הראשונה שניתן לומר שמשה רבנו מוסיף בנאומו זה נקודת מבט נוספת על האירועים שקרו במהלך נדודי עם ישראל במדבר. זווית 'עיתונאית' נוספת על אירועי המדבר. אך האם בזה מסתכמת מהותו של ספר דברים? לעניות דעתי קשה לומר כך.
הרמב"ן בתחילת פירושו על ספר דברים מסביר את הדברים כך. משה רבנו בנאומו שם לו למטרה להכין את העם לקראת הכניסה לארץ מבחינה רוחנית, ובכך הוא עוסק ומתמקד. משה עוסק בדרבונם בקיום מצוות, לבאר להם את הזקוק ביאור; להוכיחם ולחזור על המצוות בשניתנו בסיני ומשה לימד אותם עד כה, וכעת לקראת הכניסה לארץ הם רלוונטיות יותר ולכן משה מלמדם כעת. לאברבנאל ישנה הסתכלות אחרת על מהותו של הספר. לדעתו ספר דברים אין עניינו ספר תוכחה או הוראה אלא מטרתו היא ביאור ולימוד עניינים ולימודים בעניינים שנפל בהם ספק במוחותיהם של בני ישראל, והם נזקקו בהסברה מיוחדת. התוכחה הקיימת בספר עניינה חיזוק הצד האמוני של העם שעלול היה להיכנס בו תודעת ייאוש לאור מציאות העונשים הקשים שה' העניש את עם ישראל במהלך שנותיהם במדבר. דבריהם של הרמב"ן והאברבנאל בהחלט מבהירים לנו את מקומו של ספר דברים ביחס לשאר החומשים, אך ישנה קושיה אחת על דברי שניהם. מה המסר הנצחי שחומש דברים נושא? הרי בדבריהם מצינו תועלת השייכת בעיקר לדור העומד להיכנס לארץ.
לעניות דעתי המסר הנצחי שעולה לנו מחומש דברים הוא זה: נאומו של משה רבנו בחומש דברים בא להעביר שינוי במערכת היחסים בין עם ישראל לאלוקיו. אילו לא היה לנו את חומש דברים, מערכת היחסים שהייתה עולה מהם בין ישראל לה' הייתה דומה ליחסי מלך ונתינים. יש כאן מלך שמנהל את העניינים, תלכו איתו בטוב- מעולה, אם לאו-תענשו בחומרה. אילו נסתכל על ארבעת החומשים נראה שבחלק גדול מהמקרים ככה הקשר בין ישראל לאלוקיו לכאורה התנהל. במהלך חומש דברים משה רבנו מכניס לתוך מערכת היחסים הזאת את מילת הקסם: אהבה. כנגד המחשבה שעלתה בעם ישראל בחטא המרגלים, שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים משנאתו אותנו חלילה, משה רבנו מדגיש בפני עם ישראל שכל מה שה' עשה ועושה עם ישראל הוא מתוך אהבתו אותם. הבחירה בעם ישראל נבעה מחביבותו על רבש"ע ולא מסיבות אחרות(צדיקות מיוחדת\עם גדול במיוחד וכו'). המצוות ניתנו לטובת עם ישראל. אלה המסרים שמשה רבנו חוזר עליהם פעמים רבות בנאומו על מנת שנבין שמערכת יחסים בין ה' ישראל, היא יותר דומה לבין אב ובנו מאשר מלך ונתינים. זאת הסתכלות שונה לגמרי על מערכת היחסים הזו, אלמלא חומש דברים לא היה תופס את חלקו לעומת ארבעת החומשים הקודמים. כבכל מערכת יחסים שיש בה שני צדדים, הכנסת יסוד האהבה לא מיוחס רק לצדו של הקב"ה אלא הוא גם מיוחס לצד של ישראל-משה רבנו דורש מעם ישראל לקיים את מצוות ה' מתוך אהבה. מתוך דבקות. משה מדגיש שהקב"ה לא מחפש ציות עיוור של נתינים בפני מלכם, אלא הוא רוצה הקשבה של אהבה, כשל בן השומע בקולו של אביו. וזה מה שמצופה מבני ישראל.אנחנו נמצאים ביום ט"ו באב, יום המכונה 'יום האהבה העברי'. על יום זה לימדנו אותנו שני דברים עיקריים. ראשון, שיום ט"ו הוא יום טוב. יום מיוחד. שני, שמעמדו כיום טוב הוא כיום הכיפורים. על כן יש לשאול שתי שאלות. הראשונה, מדוע ט"ו באב נחשב ליום טוב? השנייה, מה הקשר שלו ליום הכיפורים? ננסה בעז"ה לענות על שאלות אלו דרך היסוד שלימד אותנו משה רבנו. קביעת חז"ל שיום הכיפורים הוא הינו יום טוב היא קביעה בעלת הגיון רב. שהרי יום הכיפורים הינו יום פלאי. יום קסום שבו אנו זוכים לכפרה על עוונותינו. מדוע אנו זוכים לכך? לעניות דעתי, התשובה לכך טמונה ביסוד שלימד אותנו משה רבנו והוא- אהבת ה' אותנו. כאשר אנו מבינים שמערכת היחסים בין ה' לעם ישראל היא מערכת יחסים המושתת בעיקרה על אהבה, אז ניתנת הזדמנות מדי שנה לתקן את מעשינו הינה הגיונית מאוד. אילו חלילה מערכת היחסים בין ה' לישראל הייתה משותת על שנאה , חלילה, אין מקום לחשוב על קיומו של יום כפרה. על כן, יום הכיפורים הוא יום המסמל את אהבת ה' את עם ישראל. יסוד האהבה שייך גם לט"ו באב, ואולי זהו הקשר שיש בין יום הכיפורים ליום הזה. בתלמוד מובאים ששה הסברים, ששה אירועים היסטוריים, מדוע יום ט"ו באב נחשב ליום טוב: יום שכלו מתי מדבר; היום שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה; יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל; יום שפסקו לכרות עצים למערכה; יום ביטול שומרי הגבול המנעו מאנשי מלכות ישראל לעלות לירושלים; יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. 4 מתוך 6 ההסברים הנ"ל מובנים כיצד הם נחשבים לאירועים משמחים. שלושה מהם עוסקים באחדות ישראל (היום שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה; יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל; יום ביטול שומרי הגבול המנעו מאנשי מלכות ישראל לעלות לירושלים) והרביעי, הפסקת כריתת עצים לעצי המערכה, לפי חלק מן הפרשנים זה קשור לשינויים לטובה שמתרחשים במזג האוור, דווקא שגם מובן מאוד מה משמח בו. אך ישנם שני הסברים שלא מובן מה השמחה בהם. מה השמחה הגדולה שהעונש על דור המדבר תם ביום הזה? וכן מה הצהלה הגדולה על שהרוגי ביתר שהובאו לקבורה? השמחה הגדולה באירועים אלה, לעניות דעתי, נובעת מכך שלצד הדין האלוקי הקשה שבא לידי ביטוי באירועים אלה בסופם התגלתה מידת הרחמים האלוקיים. שהרי, במציאות של דין, במציאות של חלילה 'שנאת ה' אותנו' היה מקום לומר שהעונש לא ייפסק. שמידת הדין לא תעצור מתישהו. עצם זה שהעונש נפסק, שמידת הדין השתנה למידת הרחמים, היא מבטאת את אהבת ה' אותנו. כי האהבה איננה רק ליטופים ומילות רכות, אלא יש בהם גם מקום לדברים קשים אך שיש להם גבול. אז ביום שבו ה' אמר לצרותינו: די! יש בכך הכרזה על אהבתו אותנו, ועל כך אנחנו שמחים, בין השאר, בט"ו באב. אז אם ככה יוצא שהקשר בין ט"ו באב ויום הכיפורים נובע מכך ששניהם ימים המבטאים את אהבת ה' אותנו.כשנתבקשתי והסכמתי לומר דברי תורה קצרים באזכרה, ציינו בפניי שעליי לומר גם כמה דברים על אוריאל ז"ל. משימה לא פשוטה בכלל בעיקר משום שלא זכיתי להכירו. שהרי הצטרפתי למשפחת ליברנט לפני מספר חודשים. ביום הזיכרון האחרון החלטתי להעביר לתלמידיי שיעור על אוריאל וזאת מתוך מטרה להכירו קצת, ומתוך הסיפורים הרבים ששמעתי עליו אני רוצה לומר את הדבר הבא. דיברנו באריכות על יסוד האהבה השייך לחומש דברים וליום ט"ו באב. לעניות דעתי זהו יסוד השייך בצורה משמעותית מאוד בחייו של אוריאל. והיסוד הזה בא לידי ביטוי במספר תחומים. הראשון, אהבה האדם שבו. אוריאל האיר פנים לכל אדם, דאג רבות לזולת ונתן מעצמו למענו. השני, אהבת הארץ. אוריאל מאוד אהבת את ארץ ישראל ומתוך אהבתו אותה הרבה לטייל בה, ואף רצה לעשות שירות צבאי משמעותי עבורה. מתוך אהבתו אותה גם מסר את עצמו למענה. השלישי והאחרון-אהבת התורה. מסיפורים רבים עולה שלאוריאל היה מאוד חשוב לנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה. והוא התמיד בלימודה מתוך אהבה ושקידה. נדמה לי שאם כל אחד מאיתנו ייקח לעצמו תחום אחד בחייו שבו הוא מקבל על עצמו להעצים ולחזק את ייסוד האהבה שבו, אנו נזכה להמשיך ולהאיר את עולמנו באורו המיוחד של אוריאל.

אמיתי רניאל

חבר מישיבת הר עציון

לפני כמה זמן קיבלתי מאהרון את ספר הילדים על אוריאל, "היה היה חייל". לא יצא לי לקחת אותו באזכרה אבל כשפגשתי את אהרן בחתונה הוא אמר לי "אין לך? בוא יש לי באוטו". ברגע שהבאתי את הספר הביתה הבן שלי, בן ה-4 כל הזמן ביקש לקרוא ממנו. הוא התחיל לשאול אותי מדי פעם שאלות על אוריאל, וכל פעם מצאתי שממש קשה לי לענות לו, להיכנס להלך רוח נפשי אחר ברגע שאני מתחיל לדבר על אוריאל.

אוריאל היה מסוג האנשים שמשרים אוירה נעימה יותר על מי שסובב אותם. לי לא יצא להכיר אותו כל כך טוב בתוך בית המדרש, בלימודים ביחד וכו'. אני בעיקר הייתי מבלה איתו בספורט – משחקים ביחד פריזבי בצהריים, או כדורגל ביום שישי. אפשר לומר שהייתי היצר הרע שלו – לפעמים הייתי מוצא את עצמי מנסה לשכנע אותו לבוא לשחק פריזבי במקום ללמוד "תעשה קצת הפסקה בצהריים, תבוא לשחק" והוא היה עונה בחיוך קטן שצריך קצת לנצל את הזמן ללמוד. לפעמים למרות שהוא היה אומר לי שלא, פתאום הייתי רואה אותו מגיע בריצה ומצטרף למשחק. הצלחתי לשכנע אותו.

לפעמים כשאני חושב על אוריאל אני מהרהר לעצמי על המקומות שבהם לא היכרתי אותו מספיק. אני זוכר שישבתי באוניברסיטה וקראתי את חלק הזכרונות בספר של אוריאל פתאום גיליתי צדדים שלא הכרתי, גיליתי שהוא היה טוב במתמטיקה, תהיתי לעצמי אם הוא אולי היה לומד איתי באוניברסיטה העברית איזשהו קורס.

אני חושב שעם השנים אני מתחיל קצת פחות לחשוב על הזמן שבילינו יחד, ויותר על מה שלא יצא לי להכיר באוריאל. יש בזה משהו שגורם לי יותר להרגיש את החסרון שלו עכשיו. אולי זה מה שיוצר אצלי קושי לדבר עליו כשהבן שלי שואל.

אליעזר שפילמן

חבר מהצבא

האמת שאני הכרתי את אוריאל רק במסגרת הצבאית, אבל היה ניכר שאוריאל בכל מקום שהיה הביא איתו את כל העולמות מהם הוא הגיע.
איזון! כשאני חושב על אוריאל זה מה שעולה לי בראש.
הזיכרון הברור ביותר שיש לי מאוריאל הוא-
אנחנו בתקופת המקצועות, מחנה סיירים, מגמת טענים, אחרי צהרים ואנחנו מתרגלים "היכון לירי" במא"ג. היה איזה זמן מהירות שנדרשנו להגיע ע"מ להחשב מקצועיים.
כולם מתרגלים בסבב ומעט נחים בין סבב לסבב. באחת המנוחות פתאום אני רואיה את אוריאל יושב מאחורי איזה קיר ולומד מ-"ניילונית הדף יומי" שלו- דפים שצילם כדי שיוכל לקחת איתו לכל מקום.
שאלתי אותו למה הוא מתחפ"שן?
וכתשובה נענתי-"סיימתי,מספיק, חבל על הזמן!"
קצת נדהמתי, והמשכתי-" מה? באמת כבר הצלחת לעמוד בזמן?"
הוא חייך ואמר " אם אני מראה לך , אתה מצטרף אלי?"
וכך היה הוא קם לרגע עשה פעם אחת, הראה שמצליח והתיישבנו ללמוד. זו לא היתה הפעם היחידה שבתוך כל התרגולים והלימודים הוא הושיב אותי ללמוד איתו.
תמיד התרשמתי מהיכולת שלו לשלוט בזמן בצורה כ"כ מרשימה!
כל אחד שהיה בצבא מכיר את ההימרחות בין הפעילויות השונות. אבל אוריאל שלט בזמן הזה, הוא היה ב"איזון"! , לא נשאב יתר על המידה למציאות מקומית כזו או אחרת.
הרב סלוביציק מלמד אותנו- שעל אסונות שבאים לאדם הוא לא צריך לשאול "למה?"(בקמץ על ה-ל') אלא לשאול את עצמו "למה?" (בסגול על ה-ל') איך אני גדל ועובד את ה' יותר, יותר משפר את העולם. ובזה תרומתו של אוריאל קיימת בייתר שאת עוד היום.
במיוחד עם הסיפורים הפשוטים והנעימים בספר של ג'וני, שכל ילד צעיר יכול לקרוא/ לשמוע ופשוט לרצות להיות טוב יותר.
ג'וני אהרן וכל משפחת ליברנט , כואב אתכם את חסרונו של אוריאל, ולוקח איתי את מידותיו הטובות שהשפיעו רבות על הסביבה.

אליעזר

דניאל כץ

חבר מהתיכון – ישיבת נווה שמואל

לפני קצת יותר מחודש, חל יום פטירתו של רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש.
במסגרת קבוצת לימוד קטנה עסקנו במקום של אדמו"ר חב"ד בתוך החסידות שהנהיג
ושבראשה עמד. אחד הקטעים שלמדנו עזרו לי לחדד תחושות מול הזיכרון של אוריאל.
וז"ש בזוה"ק דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי דהיינו שגם בזה העולם
המעשה היום לעשותם אשתכח יתיר (תניא אגרת הקודש אגרת כז).
אחד ההסברים שהוצע מתייחס למקום הנפשי והקשר אל נשמת הנפטר. כאשר אנו נפגשים
עם כל אדם במהלך שגרת חיינו, אנו חווים אותו ואת הקשר אתו באופן עקיף. תמיד יהיו
הסייגים והגדרות שמציבים שני השותפים במפגש. מצד אחד – איך אני רוצה לייצג את עצמי,
איך אני רוצה שהסביבה תראה אותי, מה מייצגים קוד הלבוש שלי, העמידה הפיזית שלי,
חיתוך הדיבור, ניסוח התכתובות שלי בוואטצאפ… ושאר המרכיבים שהופכים אותנו למי
שאנחנו. מהצד השני – איך רואה אותי ה"שותף" שלי למפגש. היכרות מוקדמת שיש לנו,
משקעי עבר (חיוביים או שליליים), "פרשנות" שלי למה שמנסה החבר להראות ועוד…
"מפגש" כזה אנו מוצאים כל יום ובכל הזדמנות שבה יש שיח בין אנשים – במשפחה,
בעבודה, ברחוב, בזום…
אבל יש גם מפגשים מסוג שונה. כאשר אדם משמעותי נפטר, הקשר הופך להיות בלתי
אמצעי. קשר ישיר. הקשר הזה אין בו צד פיזי-גופני, אי אפשר להיפגש בשבת אחרי
התפילה, או לקפוץ לקפה. אבל יש בו מימד ממשי, כמעט רוחני, אחר. המפגש עובר לזיכרון,
למקום שבו אנחנו מצליחים להכניס את ה"שותף" למפגש. פתאום אנחנו נפגשים בבית
כנסת, בזמן טיול, בקניות בסופר, סתם מול החדשות בערב – פתאום אין גבולות למפגש, אין
חסמים. המפגש רלוונטי בכל מקום ובכל זמן (אולי ב"נקודה" הזאת "חי" גם האדמו"ר
מחב"ד…).
בחוויה האישית שלי – אני "זוכה" להכיר ולהיפגש עם אוריאל, אולי אפילו יותר מאשר לפני
ט"ו באב תשס"ט. אוריאל מלווה אותי בברכת כוהנים, בעיקר בחורף, כשהמים הקרים
גורמים לרפלקס של כיווץ האצבעות אבל עדיין מחכות (ולעתים נדירות גם פוגשות) לנטלה
חמה שהוכנה מבעוד מועד. כשאני נכנס לאפרת מהכניסה הדרומית, או עובר ליד מגרש
הטניס בגפן. בנסיעה ליד הר הרצל או כשמופיע מולי מישהו עם חולצה קצרה באמצע סופת
ברד… כשאני מקריא לבנות שלי את הספר לזכרו (אגב, הן מתות על הספר הזה!) או סתם
לפעמים בטיול בגולן או בפגישה אקראית עם חברים.
חז"ל לימדו שחזקה על המת שישתכח מן הלב – יכול להיות שאותה שכחה היא ניתוק הקשר
הפיזי, אבל הלב והקשר עובר להתקיים בצורה אחרת ומשמעותית לא פחות.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לג'וני, לאהרון ולכל משפחת ליברנט שלא מוותרים לנו
על המפגש ועל האפשרות להיות חלק בלתי נפרד מהם ולקחת חלק בהזדמנויות השונות.
תודה לכם, וברכת בריאות איתנה לכולם!
דניאל כץ